Module: Mahoujin

Defined in:
lib/mahoujin/atoms.rb,
lib/mahoujin/parser.rb,
lib/mahoujin/version.rb,
lib/mahoujin/transform.rb,
lib/mahoujin/atoms/rule.rb,
lib/mahoujin/atoms/prose.rb,
lib/mahoujin/atoms/syntax.rb,
lib/mahoujin/atoms/choice.rb,
lib/mahoujin/atoms/grouping.rb,
lib/mahoujin/atoms/terminal.rb,
lib/mahoujin/atoms/optional.rb,
lib/mahoujin/atoms/rule_name.rb,
lib/mahoujin/graphics/layout.rb,
lib/mahoujin/atoms/exception.rb,
lib/mahoujin/graphics/renderer.rb,
lib/mahoujin/graphics/stringify.rb,
lib/mahoujin/atoms/non_terminal.rb,
lib/mahoujin/atoms/concatenation.rb,
lib/mahoujin/graphics/styles/json.rb,
lib/mahoujin/graphics/styles/basic.rb,
lib/mahoujin/atoms/specific_repetition.rb,
lib/mahoujin/graphics/utilities/rectangle.rb,
lib/mahoujin/atoms/zero_or_more_repetition.rb

Defined Under Namespace

Modules: Atoms, Graphics Classes: Parser, Transform

Constant Summary collapse

VERSION =
'1.0.0'.freeze