Author

Nathaniel Talbott.

Copyright

Copyright © 2000-2002 Nathaniel Talbott. All rights reserved.

License

Ruby license.