Module: Aws::AwsBaseInterface::ClassMethods

Included in:
S3Interface
Defined in:
lib/awsbase/awsbase.rb

Class Method Summary collapse

Class Method Details

.benchObject90
91
92
# File 'lib/awsbase/awsbase.rb', line 90

def self.bench
  @@bench
end

.bench_s3Object102
103
104
# File 'lib/awsbase/awsbase.rb', line 102

def self.bench_s3
  @@bench.service
end

.bench_xmlObject98
99
100
# File 'lib/awsbase/awsbase.rb', line 98

def self.bench_xml
  @@bench.xml
end