Module: Msf

Defined in:
lib/msf/windows_error.rb,
lib/msf/ui/tip.rb,
lib/msf/ui/web.rb,
lib/msf/core/nop.rb,
lib/msf/core/opt.rb,
lib/msf/ui/debug.rb,
lib/msf/util/exe.rb,
lib/msf/ui/banner.rb,
lib/msf/ui/common.rb,
lib/msf/ui/driver.rb,
lib/msf/util/host.rb,
lib/msf/ui/console.rb,
lib/msf/base/config.rb,
lib/msf/core/module.rb,
lib/msf/core/plugin.rb,
lib/msf/ui/web/comm.rb,
lib/msf/util/helper.rb,
lib/msf/base/logging.rb,
lib/msf/core/encoder.rb,
lib/msf/core/evasion.rb,
lib/msf/core/exploit.rb,
lib/msf/core/handler.rb,
lib/msf/core/opt_int.rb,
lib/msf/core/opt_raw.rb,
lib/msf/core/payload.rb,
lib/msf/core/session.rb,
lib/msf/ui/formatter.rb,
lib/msf/core/opt_base.rb,
lib/msf/core/opt_bool.rb,
lib/msf/core/opt_enum.rb,
lib/msf/core/opt_path.rb,
lib/msf/core/opt_port.rb,
lib/msf/ui/web/driver.rb,
lib/msf/core/auxiliary.rb,
lib/msf/core/constants.rb,
lib/msf/core/db_export.rb,
lib/msf/core/exception.rb,
lib/msf/core/framework.rb,
lib/msf/core/opt_float.rb,
lib/msf/base/simple/nop.rb,
lib/msf/core/data_store.rb,
lib/msf/core/opt_regexp.rb,
lib/msf/core/opt_rhosts.rb,
lib/msf/core/opt_string.rb,
lib/msf/util/db_manager.rb,
lib/msf/base/simple/post.rb,
lib/msf/core/exploit/exe.rb,
lib/msf/core/exploit/git.rb,
lib/msf/core/exploit/pdf.rb,
lib/msf/core/exploit/seh.rb,
lib/msf/core/opt_address.rb,
lib/msf/core/payload_set.rb,
lib/msf/ui/console/table.rb,
lib/msf/base/sessions/tty.rb,
lib/msf/core/auxiliary/f5.rb,
lib/msf/core/db_connector.rb,
lib/msf/core/encoding/xor.rb,
lib/msf/core/exploit/java.rb,
lib/msf/core/exploit/ntlm.rb,
lib/msf/core/exploit/riff.rb,
lib/msf/core/exploit/sqli.rb,
lib/msf/core/handler/none.rb,
lib/msf/core/session/comm.rb,
lib/msf/ui/console/driver.rb,
lib/msf/base/simple/buffer.rb,
lib/msf/base/simple/module.rb,
lib/msf/core/auxiliary/dos.rb,
lib/msf/core/auxiliary/mms.rb,
lib/msf/core/auxiliary/nfs.rb,
lib/msf/core/auxiliary/ntp.rb,
lib/msf/core/auxiliary/pii.rb,
lib/msf/core/auxiliary/sms.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web.rb,
lib/msf/core/cert_provider.rb,
lib/msf/core/exploit/brute.rb,
lib/msf/core/opt_condition.rb,
lib/msf/core/post/osx/priv.rb,
lib/msf/core/rhosts_walker.rb,
lib/msf/core/session/basic.rb,
lib/msf/ui/web/web_console.rb,
lib/msf/base/simple/encoder.rb,
lib/msf/base/simple/evasion.rb,
lib/msf/base/simple/exploit.rb,
lib/msf/base/simple/payload.rb,
lib/msf/core/auxiliary/epmp.rb,
lib/msf/core/auxiliary/etcd.rb,
lib/msf/core/auxiliary/iax2.rb,
lib/msf/core/auxiliary/mdns.rb,
lib/msf/core/auxiliary/mqtt.rb,
lib/msf/core/auxiliary/nmap.rb,
lib/msf/core/auxiliary/vyos.rb,
lib/msf/core/evasion_driver.rb,
lib/msf/core/exploit/jsobfu.rb,
lib/msf/core/exploit/omelet.rb,
lib/msf/core/exploit/oracle.rb,
lib/msf/core/exploit/remote.rb,
lib/msf/core/exploit/rop_db.rb,
lib/msf/core/exploit_driver.rb,
lib/msf/core/module_manager.rb,
lib/msf/core/plugin_manager.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/client.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/health.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_db.rb,
lib/msf/core/thread_manager.rb,
lib/msf/ui_event_subscriber.rb,
lib/msf/util/service_helper.rb,
lib/msf/base/serializer/json.rb,
lib/msf/base/sessions/custom.rb,
lib/msf/core/auxiliary/cisco.rb,
lib/msf/core/auxiliary/crand.rb,
lib/msf/core/auxiliary/drdos.rb,
lib/msf/core/auxiliary/llmnr.rb,
lib/msf/core/auxiliary/login.rb,
lib/msf/core/auxiliary/redis.rb,
lib/msf/core/auxiliary/timed.rb,
lib/msf/core/encoded_payload.rb,
lib/msf/core/exploit/android.rb,
lib/msf/core/exploit/capture.rb,
lib/msf/core/exploit/git/lfs.rb,
lib/msf/core/exploit/php_exe.rb,
lib/msf/core/feature_manager.rb,
lib/msf/core/handler/generic.rb,
lib/msf/core/handler/reverse.rb,
lib/msf/core/payload/generic.rb,
lib/msf/core/post/linux/priv.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_job.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/service.rb,
lib/msf/core/session_manager.rb,
lib/msf/core/windows_version.rb,
lib/msf/base/simple/auxiliary.rb,
lib/msf/base/simple/framework.rb,
lib/msf/core/auxiliary/arista.rb,
lib/msf/core/auxiliary/fuzzer.rb,
lib/msf/core/auxiliary/natpmp.rb,
lib/msf/core/auxiliary/report.rb,
lib/msf/core/encoder/alphanum.rb,
lib/msf/core/encoder/nonalpha.rb,
lib/msf/core/encoder/nonupper.rb,
lib/msf/core/event_dispatcher.rb,
lib/msf/core/exploit/dect_coa.rb,
lib/msf/core/handler/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/handler/bind_udp.rb,
lib/msf/core/handler/find_tag.rb,
lib/msf/core/handler/find_tty.rb,
lib/msf/core/option_container.rb,
lib/msf/core/post/osx/ruby_dl.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_auth.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_base.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_core.rb,
lib/msf/base/sessions/hwbridge.rb,
lib/msf/base/sessions/pingback.rb,
lib/msf/base/simple/statistics.rb,
lib/msf/core/auxiliary/brocade.rb,
lib/msf/core/auxiliary/cnpilot.rb,
lib/msf/core/auxiliary/juniper.rb,
lib/msf/core/auxiliary/scanner.rb,
lib/msf/core/exploit/egghunter.rb,
lib/msf/core/exploit/pdf_parse.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ip.rb,
lib/msf/core/exploit/wbem_exec.rb,
lib/msf/core/handler/bind_sctp.rb,
lib/msf/core/handler/find_port.rb,
lib/msf/core/module_data_store.rb,
lib/msf/core/opt_address_local.rb,
lib/msf/core/opt_address_range.rb,
lib/msf/core/payload_generator.rb,
lib/msf/core/post/android/priv.rb,
lib/msf/core/post/linux/f5_mcp.rb,
lib/msf/core/post/linux/kernel.rb,
lib/msf/core/post/linux/system.rb,
lib/msf/core/post/solaris/priv.rb,
lib/msf/core/post/windows/kiwi.rb,
lib/msf/core/post/windows/ldap.rb,
lib/msf/core/post/windows/wmic.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/constants.rb,
lib/msf/base/persistent_storage.rb,
lib/msf/base/sessions/vncinject.rb,
lib/msf/core/auxiliary/kademlia.rb,
lib/msf/core/auxiliary/mikrotik.rb,
lib/msf/core/auxiliary/rocketmq.rb,
lib/msf/core/auxiliary/ubiquiti.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/form.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/http.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/path.rb,
lib/msf/core/exploit/cmd_stager.rb,
lib/msf/core/exploit/fileformat.rb,
lib/msf/core/exploit/powershell.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/afp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/db2.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dns.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ftp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/gdb.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/rdp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/sip.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/tcp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/tns.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/udp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/web.rb,
lib/msf/core/exploit/view_state.rb,
lib/msf/core/handler/find_shell.rb,
lib/msf/core/post/linux/compile.rb,
lib/msf/core/post/linux/process.rb,
lib/msf/core/post/windows/mssql.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_health.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_module.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_plugin.rb,
lib/msf/util/document_generator.rb,
lib/msf/core/auxiliary/rservices.rb,
lib/msf/core/exploit/auto_target.rb,
lib/msf/core/exploit/dhcp_server.rb,
lib/msf/core/exploit/kernel_mode.rb,
lib/msf/core/exploit/local/linux.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/imap.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ipv6.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ldap.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ndmp.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/nuuo.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/pop2.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smtp.rb,
lib/msf/core/exploit/tftp_server.rb,
lib/msf/core/handler/reverse/ssl.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_ssh.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_udp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/rc4.rb,
lib/msf/core/post/android/system.rb,
lib/msf/core/post/linux/busy_box.rb,
lib/msf/core/post/solaris/kernel.rb,
lib/msf/core/post/solaris/system.rb,
lib/msf/core/post/windows/extapi.rb,
lib/msf/core/post/windows/system.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_console.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_session.rb,
lib/msf/core/session/interactive.rb,
lib/msf/util/payload_cached_size.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter.rb,
lib/msf/core/auxiliary/auth_brute.rb,
lib/msf/core/auxiliary/mime_types.rb,
lib/msf/core/auxiliary/prometheus.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/target.rb,
lib/msf/core/exe/segment_appender.rb,
lib/msf/core/exe/segment_injector.rb,
lib/msf/core/exploit/file_dropper.rb,
lib/msf/core/exploit/git/packfile.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/mssql.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/mysql.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/winrm.rb,
lib/msf/core/handler/bind_aws_ssm.rb,
lib/msf/core/handler/reverse/comm.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_http.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_sctp.rb,
lib/msf/core/modules/metadata/obj.rb,
lib/msf/core/opt_address_routable.rb,
lib/msf/core/payload/php/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/exec.rb,
lib/msf/core/post/vcenter/vcenter.rb,
lib/msf/core/post/windows/net_api.rb,
lib/msf/core/post/windows/packrat.rb,
lib/msf/core/post/windows/process.rb,
lib/msf/util/java_deserialization.rb,
lib/msf/util/ruby_deserialization.rb,
lib/msf/util/windows_registry/sam.rb,
lib/msf/core/auxiliary/udp_scanner.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_module.rb,
lib/msf/core/exploit/brute_targets.rb,
lib/msf/core/exploit/format_string.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/arkeia.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dcerpc.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dialup.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/sunrpc.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/telnet.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/unirpc.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/wdbrpc.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_https.rb,
lib/msf/core/payload/java/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/php/send_uuid.rb,
lib/msf/core/post/vcenter/database.rb,
lib/msf/core/post/windows/accounts.rb,
lib/msf/core/post/windows/eventlog.rb,
lib/msf/core/post/windows/registry.rb,
lib/msf/core/post/windows/services.rb,
lib/msf/base/sessions/command_shell.rb,
lib/msf/base/sessions/mettle_config.rb,
lib/msf/core/auxiliary/http_crawler.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/fuzzable.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_crawler.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ms_icpr.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ms_samr.rb,
lib/msf/core/modules/metadata/cache.rb,
lib/msf/core/payload/linux/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/post/windows/cli_parse.rb,
lib/msf/core/post/windows/file_info.rb,
lib/msf/util/windows_crypto_helpers.rb,
lib/msf/core/auxiliary/command_shell.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_dir.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_ssl.rb,
lib/msf/core/exploit/local/compile_c.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/postgres.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/vim_soap.rb,
lib/msf/core/handler/bind_named_pipe.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_tcp_ssl.rb,
lib/msf/core/payload/linux/send_uuid.rb,
lib/msf/core/payload/php/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/python/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/post/windows/powershell.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization.rb,
lib/msf/base/serializer/readable_text.rb,
lib/msf/base/sessions/encrypted_shell.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_php.rb,
lib/msf/base/simple/noop_job_listener.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_file.rb,
lib/msf/core/exploit/git/lfs/response.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/nifi.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/real_port.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_hop_http.rb,
lib/msf/core/payload/java/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/python/send_uuid.rb,
lib/msf/core/payload/windows/bind_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/exec_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/exitfunk.rb,
lib/msf/core/post/windows/file_system.rb,
lib/msf/core/post/windows/shadow_copy.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_java.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_query.rb,
lib/msf/core/data_store_with_fallbacks.rb,
lib/msf/core/exploit/format/webarchive.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/auto_check.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dcerpc_epm.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dcerpc_lsa.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dns/client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dns/common.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dns/server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ftp_server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/gitea.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/jboss.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/typo3.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/log4_shell.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/mssql_sqli.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/tcp_server.rb,
lib/msf/core/exploit/windows_constants.rb,
lib/msf/core/payload/java/reverse_http.rb,
lib/msf/core/payload/osx/bundle_inject.rb,
lib/msf/core/payload/windows/block_api.rb,
lib/msf/core/payload/windows/pe_inject.rb,
lib/msf/core/payload/windows/send_uuid.rb,
lib/msf/util/windows_registry/security.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_multi.rb,
lib/msf/base/sessions/vncinject_options.rb,
lib/msf/core/auxiliary/password_cracker.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_server.rb,
lib/msf/core/exploit/local/linux_kernel.rb,
lib/msf/core/exploit/powershell/dot_net.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dcerpc_mgmt.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/drupal.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/gitlab.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/joomla.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/moodle.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/pihole.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/webmin.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http_client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http_server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ldap/server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/ndmp_socket.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/snmp_client.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_named_pipe.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_tcp_double.rb,
lib/msf/core/payload/java/reverse_https.rb,
lib/msf/core/payload/multi/reverse_http.rb,
lib/msf/core/payload/python/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/dll_inject.rb,
lib/msf/core/payload/windows/powershell.rb,
lib/msf/core/payload/windows/verify_ssl.rb,
lib/msf/core/post/hardware/zigbee/utils.rb,
lib/msf/core/post/windows/user_profiles.rb,
lib/msf/base/persistent_storage/flatfile.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_python.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_generic.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/check_module.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/jenkins.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smtp_deliver.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_https_proxy.rb,
lib/msf/core/payload/android/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/multi/reverse_https.rb,
lib/msf/core/payload/python/reverse_http.rb,
lib/msf/core/payload/windows/migrate_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_udp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/rc4_x64.rb,
lib/msf/core/post/windows/task_scheduler.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/db.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_android.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_options.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x64_osx.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x64_win.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x86_bsd.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x86_osx.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x86_win.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/analysis/taint.rb,
lib/msf/core/exploit/java_deserialization.rb,
lib/msf/core/exploit/local/windows_kernel.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/exchange.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/util.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/socket_server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/wdbrpc_client.rb,
lib/msf/core/exploit/ruby_deserialization.rb,
lib/msf/core/payload/android/reverse_http.rb,
lib/msf/core/payload/windows/bind_tcp_rc4.rb,
lib/msf/core/payload/windows/load_library.rb,
lib/msf/core/payload/windows/migrate_http.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_http.rb,
lib/msf/core/post/hardware/automotive/dtc.rb,
lib/msf/core/post/hardware/automotive/uds.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/nop.rb,
lib/msf/ui/console/module_action_commands.rb,
lib/msf/base/simple/framework/module_paths.rb,
lib/msf/core/auxiliary/manage_engine_xnode.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/analysis/timing.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/nagios_xi.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/wordpress.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/jndi_injection.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/mssql_commands.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_tcp_all_ports.rb,
lib/msf/core/opt_meterpreter_debug_logging.rb,
lib/msf/core/payload/android/reverse_https.rb,
lib/msf/core/payload/linux/reverse_tcp_x86.rb,
lib/msf/core/payload/osx/x64/send_uuid_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_https.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/core.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/jobs.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/post.rb,
lib/msf/ui/console/framework_event_manager.rb,
lib/msf/ui/console/module_argument_parsing.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/rank_styler.rb,
lib/msf/ui/formatter/option_validate_error.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/enums.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/types.rb,
lib/msf/base/sessions/command_shell_options.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_ppc_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x64_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_x86_linux.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/browser_autopwn.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/dns/enumeration.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/sharepoint.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/ticket.rb,
lib/msf/core/handler/reverse_tcp_double_ssl.rb,
lib/msf/core/payload/python/reverse_tcp_ssl.rb,
lib/msf/core/payload/windows/migrate_common.rb,
lib/msf/core/rpc/v10/rpc_job_status_tracker.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/creds.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/browser_autopwn2.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/http_cookie.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http_server/html.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/builder.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/server/share.rb,
lib/msf/core/payload/java/meterpreter_loader.rb,
lib/msf/core/payload/osx/x64/reverse_tcp_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/bind_named_pipe.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_tcp_dns.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_tcp_rc4.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/addr_loader.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/common.rb,
lib/msf/ui/console/module_command_dispatcher.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_aarch64_osx.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_armbe_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_armle_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_zarch_linux.rb,
lib/msf/core/auxiliary/wmap_scan_unique_query.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/flask_unsign.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/psexec.rb,
lib/msf/core/module_data_store_with_fallbacks.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_win_http.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/bind_tcp_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/exitfunk_x64.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/encoder.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/evasion.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/exploit.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/modules.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/payload.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/rank_formatter.rb,
lib/msf/util/windows_registry/registry_parser.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_mips64_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_mipsbe_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_mipsle_linux.rb,
lib/msf/core/handler/bind_aws_instance_connect.rb,
lib/msf/core/payload/linux/x64/reverse_tcp_x64.rb,
lib/msf/core/payload/python/meterpreter_loader.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_win_https.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/block_api_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/send_uuid_x64.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/resource.rb,
lib/msf/util/java_deserialization/bean_factory.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_aarch64_linux.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_ppc64le_linux.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/pac.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/web_exec.rb,
lib/msf/core/exploit/smb/shadow_mitm_dispatcher.rb,
lib/msf/core/payload/android/meterpreter_loader.rb,
lib/msf/core/payload/linux/x64/reverse_sctp_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/meterpreter_loader.rb,
lib/msf/core/payload/windows/migrate_named_pipe.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_named_pipe.rb,
lib/msf/ui/console/command_dispatcher/auxiliary.rb,
lib/msf/ui/console/module_option_tab_completion.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/assemblies.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/formatters.rb,
lib/msf/core/auxiliary/web/analysis/differential.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/http_cookie_jar.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/base.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/tincd_exploit_client.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reverse_tcp_rc4_dns.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/migrate_tcp_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_tcp_x64.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_armle_apple_ios.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_ppce500v2_linux.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/kubernetes/error.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reflective_pe_loader.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/bind_tcp_rc4_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/migrate_http_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_http_x64.rb,
lib/msf/core/session/provider/multi_command_shell.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/omit_column_header.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/browser_exploit_server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/kubernetes/client.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/pkinit.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/local_paths.rb,
lib/msf/core/payload/windows/encrypted_reverse_tcp.rb,
lib/msf/core/payload/windows/reflective_dll_inject.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_https_x64.rb,
lib/msf/core/session/provider/single_command_shell.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/custom_color_styler.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/types/general.rb,
lib/msf/base/sessions/meterpreter_aarch64_apple_ios.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/browser_profile_manager.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/firefox_addon_generator.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http_server/php_include.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/pipe_auditor.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/remote_paths.rb,
lib/msf/core/payload/windows/encrypted_payload_opts.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/migrate_common_x64.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/row_indicator_styler.rb,
lib/msf/util/document_generator/document_normalizer.rb,
lib/msf/util/document_generator/pull_request_finder.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/registry.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/authenticated.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/bind_named_pipe_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_tcp_rc4_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_win_http_x64.rb,
lib/msf/core/session/provider/multi_command_execution.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/types/primitives.rb,
lib/msf/core/exploit/format/rar_symlink_path_traversal.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx/server.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/ap_request.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/as_request.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/smb/client/psexec_ms17_010.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_win_https_x64.rb,
lib/msf/core/post/hardware/rftransceiver/rftransceiver.rb,
lib/msf/core/session/provider/single_command_execution.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http_server/browser_exploit.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/as_response.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/tgs_request.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/meterpreter_loader_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/migrate_named_pipe_x64.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reverse_named_pipe_x64.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/firefox_privilege_escalation.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/kerberos/client/tgs_response.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/types/record_values.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reflective_pe_loader_x64.rb,
lib/msf/ui/console/table_print/highlight_substring_styler.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/sap_sol_man_eem_miss_auth.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx/connection.rb,
lib/msf/core/payload/windows/x64/reflective_dll_inject_x64.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/http/manage_engine_adaudit_plus.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/registry/parser.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/data_set.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/registry/builder.rb,
lib/msf/core/exploit/local/sap_smd_agent_unencrypted_property.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx/server/parser.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/formatters/los_formatter.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx/server/builder.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/formatters/soap_formatter.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/formatters/binary_formatter.rb,
lib/msf/core/exploit/remote/java/rmi/client/jmx/connection/builder.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/formatters/json_net_formatter.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/claims_principal.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/windows_identity.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/data_set_type_spoof.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/object_data_provider.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/type_confuse_delegate.rb,
lib/msf/util/dot_net_deserialization/gadget_chains/text_formatting_run_properties.rb,
plugins/lab.rb,
plugins/msfd.rb,
plugins/wiki.rb,
plugins/wmap.rb,
plugins/alias.rb,
plugins/msgrpc.rb,
plugins/nessus.rb,
plugins/sample.rb,
plugins/sounds.rb,
plugins/sqlmap.rb,
plugins/thread.rb,
plugins/capture.rb,
plugins/nexpose.rb,
plugins/openvas.rb,
plugins/request.rb,
plugins/rssfeed.rb,
plugins/beholder.rb,
plugins/besecure.rb,
plugins/pcap_log.rb,
plugins/libnotify.rb,
plugins/aggregator.rb,
plugins/db_tracker.rb,
plugins/ips_filter.rb,
plugins/ffautoregen.rb,
plugins/event_tester.rb,
plugins/token_hunter.rb,
plugins/socket_logger.rb,
plugins/token_adduser.rb,
plugins/auto_add_route.rb,
plugins/db_credcollect.rb,
plugins/session_tagger.rb,
plugins/session_notifier.rb

Overview

$Id$ $Revision$

Defined Under Namespace

Modules: AuxiliaryError, DatabaseEvent, DbConnector, Encoding, EvasiveTCP, Exception, Exe, ExploitError, ExploitEvent, GeneralEventSubscriber, Handler, HostState, HttpClients, Modules, NopError, OperatingSystems, Opt, OptCondition, PostMixin, RPC, ReflectiveDLLLoader, Serializer, ServiceState, Session, SessionEvent, Sessions, Simple, Ssl, Ui, UiEventSubscriber, Util, WebServices Classes: Analyze, Author, Auxiliary, BadGenerateError, BadcharError, Config, DBExport, DBImportError, DBManager, DataStore, DataStoreWithFallbacks, EncodedPayload, Encoder, EncoderSpaceViolation, EncoderState, EncodingError, Evasion, EvasionDriver, EventDispatcher, Exploit, ExploitDriver, FeatureManager, Framework, FrameworkEventSubscriber, IncompatibleArch, IncompatibleEndianess, IncompatiblePayloadError, IncompatiblePlatform, InvalidFormat, Logging, MissingActionError, MissingPayloadError, MissingTargetError, Module, ModuleCacheInvalidated, ModuleDataStore, ModuleDataStoreWithFallbacks, ModuleManager, ModuleSet, NoCompatiblePayloadError, NoEncodersSucceededError, NoKeyError, NoNopsSucceededError, Nop, OptAddress, OptAddressLocal, OptAddressRange, OptAddressRoutable, OptBase, OptBool, OptEnum, OptFloat, OptInjectablePE, OptInt, OptMeterpreterDebugLogging, OptPath, OptPort, OptRaw, OptRegexp, OptRhosts, OptString, OptionContainer, OptionValidateError, Payload, PayloadGenerator, PayloadGeneratorError, PayloadItemSizeError, PayloadSet, PayloadSpaceViolation, PersistentStorage, Plugin, PluginLoadError, PluginManager, Post, RhostsWalker, SessionManager, ThreadManager, ValidationError, WindowsError, WindowsVersion

Constant Summary collapse

Target =
Msf::Module::Target
Platform =
Msf::Module::Platform
MODULE_ANY =

Module types

'_any_'
MODULE_ENCODER =
'encoder'
MODULE_EXPLOIT =
'exploit'
MODULE_NOP =
'nop'
MODULE_AUX =
'auxiliary'
MODULE_PAYLOAD =
'payload'
MODULE_POST =
'post'
MODULE_EVASION =
'evasion'
MODULE_TYPES =
[
 MODULE_ENCODER,
 MODULE_PAYLOAD,
 MODULE_EXPLOIT,
 MODULE_NOP,
 MODULE_POST,
 MODULE_AUX,
 MODULE_EVASION
]
ManualRanking =

Module rankings

0
LowRanking =
100
AverageRanking =
200
NormalRanking =
300
GoodRanking =
400
GreatRanking =
500
ExcellentRanking =
600
RankingName =
{
 ManualRanking  => "manual",
 LowRanking    => "low",
 AverageRanking  => "average",
 NormalRanking  => "normal",
 GoodRanking   => "good",
 GreatRanking   => "great",
 ExcellentRanking => "excellent"
}
CRASH_SAFE =

Module should not crash the service.

'crash-safe'
CRASH_SERVICE_RESTARTS =

Module may crash the service, but the service restarts.

'crash-service-restarts'
CRASH_SERVICE_DOWN =

Module may crash the service, and the service remains down.

'crash-service-down'
CRASH_OS_RESTARTS =

Module may crash the OS, but the OS restarts.

'crash-os-restarts'
CRASH_OS_DOWN =

Module may crash the OS, and the OS remains down.

'crash-os-down'
SERVICE_RESOURCE_LOSS =

Module may cause a resource (such as a file or data in a database) to be unavailable for the service.

'service-resource-loss'
OS_RESOURCE_LOSS =

Modules may cause a resource (such as a file) to be unavailable for the OS.

'os-resource-loss'
ARTIFACTS_ON_DISK =

Modules leaves a payload or a dropper on the target machine.

'artifacts-on-disk'
CONFIG_CHANGES =

Module modifies some configuration setting on the target machine.

'config-changes'
IOC_IN_LOGS =

Module leaves signs of a compromise in a log file (Example: SQL injection data found in HTTP log).

'ioc-in-logs'
ACCOUNT_LOCKOUTS =

Module may cause account lockouts (likely due to brute-forcing).

'account-lockouts'
SCREEN_EFFECTS =

Module may show something on the screen (Example: a window pops up).

'screen-effects'
AUDIO_EFFECTS =

Module may cause a noise (Examples: audio output from the speakers or hardware beeps).

'audio-effects'
PHYSICAL_EFFECTS =

Module may produce physical effects (Examples: the device makes movement or flashes LEDs).

'physical-effects'
FIRST_ATTEMPT_FAIL =

The module tends to fail to get a session on the first attempt.

'first-attempt-fail'
REPEATABLE_SESSION =

The module is expected to get a shell every time it runs.

'repeatable-session'
UNRELIABLE_SESSION =

The module isn’t expected to get a shell reliably (such as only once).

'unreliable-session'
Reference =
Msf::Module::Reference
SymbolicModule =

Define used for a place-holder module that is used to indicate that the module has not yet been demand-loaded. Soon to go away.

'__SYMBOLIC__'
SiteReference =
Msf::Module::SiteReference
PLUGIN_NAME =
'Nessus'.freeze
PLUGIN_DESCRIPTION =
'Nessus Bridge for Metasploit'.freeze
Nexpose_yaml =

location of the nexpose.yml containing saved nexpose creds

"#{Msf::Config.config_directory}/nexpose.yaml".freeze
Aggregator_yaml =

location of the aggregator.yml containing saved aggregator creds

"#{Msf::Config.config_directory}/aggregator.yaml".freeze